VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Vážení zákazníci, žiadame Vás o preštudovanie nasledovných Všeobecných obchodných podmienok, ktoré upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim Miroslav Urbánek – MAX ŠPORT, s miestom podnikania Priekopská 3691/76, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 33928088, DIČ: 1020491197, IČ DPH: SK1020491197, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Martin, číslo živnostenského registra č. 50-5686 a kupujúcim, ktoré vyplývajú zo zmluvy uzatvorenej medzi Miroslav Urbánek – MAX ŠPORT ako predávajúcim a zákazníkmi ako kupujúcim cez internetový obchod umiestnený na webovej stránke www.maxsportshop.sk. Internetový obchod prevádzkuje osoba zhodná s  predávajúcim, Miroslav Urbánek – MAX ŠPORT, s miestom podnikania Priekopská 3691/76, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 33928088, zapísaný Okresným úradom Martin, číslo živnostenského registra č. 50-5686. Uzatvorením zmluvy s predávajúcim, akceptujete Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok. Článok I. Úvodné ustanovenia
 1. Účelom Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť informovanosť zákazníkov o podmienkach poskytovaných služieb a/ alebo tovarov.
 1. Predávajúci je Miroslav Urbánek – MAX ŠPORT, s miestom podnikania Priekopská 3691/76, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 33928088, zapísaný Okresným úradom Martin, číslo živnostenského registra č. 50-5686 (ďalej len „predávajúci“).
 1. Predávajúci prevádzkuje na webovom sídle www.maxsportshop.sk internetový obchod (ďalej len „e-shop“), najmä v oblasti predaja bicyklov, príslušenstva k bicyklom, športového vybavenia, športových doplnkov a oblečenia.
 2. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uskutočňuje nákupy v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 1. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľom, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania s týmto tovarom. Takýto kupujúci sa priamo ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., prípadne inou individuálnou zmluvou  uzatvorenou medzi kupujúcim a predávajúcim.
 2. Uzatvorená Individuálna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim na základe dohody zmluvných strán má prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 1. Zmluvnými stranami sa rozumejú predávajúci a kupujúci.
 2. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke e-shopu.
 3. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávky tovaru a služieb v e-shope v časti pokladňa, a to vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru, najmä políčok označených hviezdičkou (*) ako povinné a stlačením tlačidla Objednať s povinnosťou platby.
 4. Zmluvou sa rozumie zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 5. VOP tvoria súčasť každej zmluvy, predmetom ktorej je na jednej strane záväzok predávajúceho poskytnúť kupujúcemu dohodnutý tovar a na strane druhej záväzok kupujúceho uhradiť za poskytnutý tovar dohodnutú cenu.
 6. Zmluvný vzťah predávajúceho a kupujúceho sa riadi ustanoveniami VOP, reklamačným poriadkom, ustanoveniami uzatvorenej osobitnej zmluvy a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 7. Za kontakt na predávajúceho sa považuje telefónne číslo zverejnené na stránke e-shopu.
 8. Za kontakt na predávajúceho sa považuje aj mailová adresa zverejnená na stránke e-shopu.
 9. Všetky zásielky adresované predávajúcemu v rozsahu VOP sa zasielajú na adresu totožnú s adresou prevádzky predávajúceho:
Miroslav Urbánek – MAX ŠPORT Námestie SNP 6994 036 01 Martin
 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené VOP Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákonom č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonom č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa.
Článok II. Uzatvorenie zmluvy
 1. Uzatvorený zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je kúpnou alebo inou individuálne dojednanou zmluvou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok, ktorý je zverejnený na stránke e-shopu.
 2. Uskutočnením nákupu s predávajúcim, kupujúci vyjadruje svoj neodvolateľný súhlas s VOP  a RP.
 3. Uzatvorením zmluvy sa predávajúci zaväzuje zabezpečiť kupujúcemu tovary a/ alebo služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom predávajúcemu vzniká súčasne právo žiadať od kupujúceho zaplatenie dohodnutej ceny.
 4. Zmluvou sa rozumie nielen dokument v písomnej forme pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy napr. emailové potvrdenie objednávky na zvýšenú cenu bicykla.
 5. Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorí nie sú v postavení spotrebiteľa, je predávajúci oprávnený poskytnúť záruku za akosť podľa § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, a to formou zmluvy alebo z vyhlásenia predávajúceho, najmä vo forme záručného listu s uvedením doby, po ktorú poskytuje predávajúci záruku, že tovar bude spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel.
  Článok III. Nákup tovaru a cena  
 1. Cena uvedená v e-shope je konečná a to vrátane dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 2. V prípade, ak požadovaný tovar nie je dostupný, predávajúci môže na základe individuálnej dohody a dostupnosti tovaru u externých dodávateľov a skladov, pre klienta daný tovar objednať. Klient berie na vedomie, že dodacia lehota v tomto prípade nezávisí od predávajúceho. Predpokladaný termín dodania bude klientovi oznámený na základe dostupných informácií od dodávateľa.
 3. Ceny uvedené na e-shope sú platné v čase odoslania objednávky.
 4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a objednávka sa stáva záväznou s povinnosťou platby.
 5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 6. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom, ktorý je využiteľný aj na účely reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok je zverejnený samostatne na e-shope predávajúceho.
 7. Kupujúcemu je po vytvorení záväznej objednávky v e-shope automaticky odošle vygenerovaný e-mail s prijatím objednávky. Tento e-mail nie je potvrdením objednávky tovaru.
 8. Potvrdením prijatej objednávky je samostatný e-mail s potvrdením objednávky, ktorý je kupujúcemu doručený po preverení dostupnosti zásob objednaného tovaru.
  Článok IV. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári.
 2. Za riadne vyplnenú objednávku sa považuje objednávka, ktorá obsahuje:
 3. a) identifikácia kupujúceho t. j. krstné meno a priezvisko, krajina/ región, ulica, mesto, PSČ, telefón, emailová adresa. V prípade objednávky na právnickú osobu sú povinnými náležitosťami názov právnickej osoby, sídlo, IČO, DIČ, v prípade platcov DPH aj DIČ DPH,
 4. b) názov tovaru napr. 2010 Floor Rebuild Kit,
 5. c) množstvo tovaru v ks,
 6. d) voľbu dopravy,
 7. e) spôsob platby/uhradenia kúpnej ceny,
 8. f) potvrdenie o oboznámení sa s ochranou osobných údajov.
 9. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 10. Predávajúci je v závislosti na charaktere tovaru (množstvo, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.) v individuálnych prípadoch oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, či písomne. Odmietnutie kupujúceho objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, robí objednávku neplatnou.
 11. Predávajúci kupujúceho informuje o odoslaní tovaru elektronickou poštou (e-mailom) na e-mailovej adrese, ktorú kupujúci uviedol v elektronickej objednávke.
 12. Kupujúci môže uviesť do poznámky k objednávke svoje špecifické požiadavky, predávajúci im však nemusí vyhovieť.
 13. Za pravosť poskytnutých informácií zodpovedá kupujúci. Za poskytnutie chybných údajov pri platbe je rovnako zodpovedný kupujúci. Predávajúci nezodpovedá za škodu a omeškanie dodania objednávky, ktoré je spôsobené poskytnutím nesprávnych / nepravdivých údajov pri objednávke. Kupujúci je povinný v prípade objavenia chyby v zadaných informáciách bezodkladne kontaktovať predávajúceho, ktorý tieto nezrovnalosti odstráni. Pokiaľ tieto zmeny kupujúci nevykoná do času potvrdenia objednávky, v ojedinelých prípadoch do času odovzdania zásielky prepravcovi, zvýšené náklady na dopravu znáša kupujúci, ak nie je dohodnuté inak. Táto skutočnosť nie je dôvodom na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy.
 14. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
  Článok V. Doprava a podmienky dodania  
 1. Tovar je expedovaný v čo najkratšom čase podľa kapacít predávajúceho a dostupnosti tovaru.
 2. Tovar na sklade je odosielaný vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
 3. Ak je tovar na sklade, má uvedenú poznámku pri tovare „Skladom“ bude objednávka kupujúceho vybavená do 3 (slovom „troch“) pracovných dní, od momentu doručenia potvrdenia objednávky, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom zvolenej dopravy. Termín dodania tovaru kupujúcemu závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim.
 4. Ak je pri tovare uvedená poznámka „ Na objednávku “ po vytvorení objednávky s tovarom, predávajúci overí dostupnosť tovaru u dodávateľa. V prípade, že tovar nie je u dodávateľa dostupný, predávajúci bezodkladne informuje o tejto skutočnosti kupujúceho s návrhom riešenia. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s navrhnutým riešením, objednávka kupujúceho zaniká. V prípade dostupnosti tovaru u dodávateľa, predávajúci informuje kupujúceho o predpokladanom čase doručenia.
 5. V prípade ak dôjde k predĺženiu lehôt na doručenie, predávajúci je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. V prípade, ak kupujúci nesúhlasí s predĺžením lehoty na doručenie, od zmluvy môže odstúpiť.
 6. V cene tovaru uvedenej na e-shope, nie sú započítané náklady na dopravu a prepravu. Tieto sú vyrátané až v časti Doprava pri vyplnený objednávky.
 7. Predávajúci môže na určité obdobie ponúknuť kupujúcim poštovné a vrátenie tovaru a/alebo služieb na náklady predávajúceho.
 8. Objednaný tovar je možné doručiť na zvolenú adresu alebo vyzdvihnúť osobne v priestoroch kamennej prevádzky predávajúceho. Predávajúci prevádzkuje prevádzku na adrese Nám. SNP 6994, 036 01 Martin. Prevádzková doba kamennej predajne je od pondelka do piatku od 9:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 9:00 hod. do 12:00 hod. Zmena otváracích hodín je vyhradená a zverejnená buď na stránke e-shopu alebo priamo na predajni.
 9. Kupujúci bude na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári upovedomený, že jeho zásielka je pripravená na výdaj na predajni.
 10. Uloženie zásielky na osobný odber je 7 dní odo dňa jej uloženia na predajni. Lehotu je možné predĺžiť len po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Počas vianočných sviatkov a iného vopred uvedeného časového obdobia, môže byť po predchádzajúcom upozornení táto lehota najmä z kapacitných dôvodov skrátená.
 11. V prípade neprevzatia objednaného tovaru kupujúcim, predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho zašle Výzvu na prevzatie zásielky. Na túto výzvu je kupujúci povinný odpovedať v lehote 3 kalendárnych dní, inak je predávajúci oprávnený zrušiť objednávku.
 12. Zákazník je pri akomkoľvek spôsobe dopravy povinný počkať na oznámenie predávajúceho, že tovar je pripravený na prevzatie. V prípade doručenia na adresu bude zákazník kontaktovaný prepravnou spoločnosťou, prostredníctvom ktorej bude zásielka doručovaná. V prípade voľby platby na dobierku, je kupujúci povinný uhradiť sumu objednávky pri prevzatí tovaru k rukám prepravcu.
 13. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 14. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s dopravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 15. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozpor medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať predávajúceho (telefonicky alebo e-mailovou komunikáciou).
 16. Tovar dodáva predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.
 17. Dodanie tovaru na územie iných členských štátov Európskej únie, príp. tretích štátov sa uskutočňuje na základe vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
 18. V prípade, ak si kupujúci objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, predávajúci si dohodne platobné a dodacie podmienky s kupujúcim individuálne.
 19. Osobné údaje kupujúceho potrebné na dodanie tovaru budú poskytnuté dopravcovi – tretiemu subjektu za účelom dodania tovaru.
Článok VI. Platobné podmienky  
 1. Za objednaný tovar je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 2. platba na dobierku – objednávka je hradená priamo pri jej doručení prepravcom. V prípade platby pri dodávke tovaru na dobierku je účtovaný k cene tovaru a prepravy tovaru poplatok vo výške 1,00 EUR za službu dobierka.
 3. v hotovosti / kartou – platba pri prevzatí tovaru pri osobnom odbere na prevádzke predávajúceho
 4. priamo na účet – kupujúci uhradí cenu za tovar a službu prostredníctvom bankového prevodu. Cena je považovaná za uhradenú, až pripísaním finančnej čiastky na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný postupovať podľa pokynov predávajúceho na e-shope, kedy je kupujúci povinný odoslať platbu na účet predávajúceho s variabilným číslom totožným s číslom objednávky. V opačnom prípade nebude možné spárovať platbu s objednávkou kupujúceho.
 5. online – platbou prostredníctvom zriadenej platobnej brány //doplniť na základe údajov platobnej brány//.
 6. osobitné platobné podmienky a spôsob platby platí pri nákupe tovaru na splátky prostredníctvom spolupracujúcich inštitúcii poskytujúcich pôžičky.
 7. darčekovým poukazom – platba prostredníctvom darčekového preukazu, vydaného predávajúcim osobne v priestoroch predávajúceho. Kúpna cena nemusí byť darčekovým poukazom uhradená v celom rozsahu, zvyšok ceny je možné uhradiť platobnými metódami uvedenými v bode písm. – D.) tohto článku. V prípade ak je suma objednaného tovaru nižšia ako hodnota darčekového poukazu, táto suma kupujúcemu prepadá v prospech predávajúceho.
 8. V individuálnych prípadoch môže predávajúci požadovať preddavok za objednaný tovar, a to najmä, nie však výlučne pri tovare na objednávku.
  Článok VII. Zrušenie objednávky  
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípadoch:
 2. v prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru,
 3. ak z dôvodu vypredania alebo nedodania tovaru dodávateľom nedokáže predávajúci dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote určenej VOP,
 4. ak kupujúci v lehote 3 kalendárnych dní neodpovedal na Výzvu na prevzatie zásielky od odoslania výzvy na e-mailovú adresu kupujúceho.
 5. ak sa tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-ich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností predávajúcim, vrátená.
 6. V prípade, ak sa na e-shope objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. cena 0 EUR alebo 1 EUR, nemá predávajúci povinnosť dodať tovar za cenu chybnú. Predávajúci v tomto prípade bezodkladne kupujúceho upovedomí, že nastala systémová alebo iná chyba, a tovar za cenu uvedenú v objednávke nie je možné dodať. Predávajúci ponúkne kupujúcemu možnosť si tovar zakúpiť za cenu štandardnú. Ak kupujúci túto možnosť nevyužije, predávajúci má právo objednávku stornovať, pokiaľ nedošlo k jej potvrdeniu. Kupujúci nemá nárok na kompenzáciu, ani inú zľavu z ceny.
  Článok VIII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia  
 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, a to najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, epidemiologická situácia, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 tohto článku, sú Zmluvné strany povinné si tieto skutočnosti oznámiť bez zbytočného odkladu.
  Článok IX. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim (spotrebiteľom)
 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.). Kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle ods. 1 je nutné, aby bol v uvedenej lehote (14 kalendárnych dní) odoslaný ručne podpísaný Formulár na odstúpenie od zmluvy (poštou alebo elektronicky info@maxsport.sk). V prípade, ak kupujúci toto opomenie, predávajúci nie je povinný takto vrátený tovar akceptovať. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné zaslať spoločne s tovarom, ktorý je predmetom zmluvy na odstúpenie alebo samostatne. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Vzor Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný v päte e-shopu.
 3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar musí byť vrátený s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
 4. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru v súlade s §10 odsek 4. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa Formuláru na odstúpenie od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že vynaložené finančné náklady na odstúpenie od zmluvy (zaslanie listiny, poštovné na vrátenie zásielky), znáša spotrebiteľ / kupujúci.
 7. Spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť v prípade skutočností, ktoré vylučujú odstúpenie od zmluvy, o ktorých bol spotrebiteľ vopred vyslovene upovedomený; v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa; pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený a v samostatne dojednaných prípadoch so spotrebiteľom.
Článok X. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim  
 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov:
  1. vypredanie zásob,
  2. nedostupnosť tovaru,
  3. prerušenie výroby zo strany dodávateľa tovaru,
  4. ak nastali zmeny, ktoré znemožnili predávajúcemu plniť zo zmluvy  uzatvorenej s kupujúcim, a to i pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať.
 2. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, bez predchádzajúceho upozornenia, v prípade, ak zo strany klienta nebola uhradená kúpna cena v primeranej lehote. Najmä v prípade platby na účet predávajúceho, predávajúci počká 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky e-mailom, ktorý obsahuje i pokyny k platbe. V prípade, ak nebude suma na účet predávajúceho v tomto časovom období pripísaná, predávajúci má nárok od zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti bude zákazník upovedomený na emailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré bolo zadané pri objednávke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a prípadne mu vrátiť už zaplatenú sumu v lehote do 7 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to vo forme platby, akou boli finančné prostriedky predtým na účet predávajúceho poukázané, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.
  Článok XI. Zľavy a akcie  
 1. V prípade promo akcií platí, že darčeky k nákupu sú limitované a ak dôjde k ich nedostupnosti, nemá kupujúci nárok na inú kompenzáciu alebo náhradu.
 2. Všetky akcie, zľavy a bonusy sú časovo limitované a platia do vypredania zásob.
 3. Ak má kupujúci zľavový kód / promo kód a neuplatní ho v sekcii pokladňa, tento kód nie je možné dodatočne na objednávku uplatniť.
 4. Kupóny na zľavu nie je možno kumulovať. Pri jednom nákupe je možné uplatniť maximálne jeden promo kód.
Článok XII. Záverečné ustanovenia
 1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 31.03.2021.
 2. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, ich zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami VOP platnými a účinnými v čase uzatvorenia zmluvy. Zmluvné vzťahy právnických osôb sa riadia zákonom platným v čase uzatvorenia zmluvy.
 3. VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom SR.
 1. Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho: Orgánom dozoru SOI pre Žilinský kraj je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1.
 1. V prípade vzniku sporov sa zmluvné strany dohodli, že sa budú snažiť o dosiahnutie zmierlivého riešenia sporu. Pokiaľ k zmierlivému riešeniu sporu nebude možné dospieť, príslušným na prejednanie sporov sú súdy SR miestne a vecne príslušné podľa právneho poriadku SR.
 2. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti v zmluve upraviť aj odchylne od VOP. V prípade rozporov medzi zmluvnou úpravou a ustanoveniami VOP platí zmluvná úprava.
 3. Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie VOP stalo neplatným alebo neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť všetkých ostatných ustanovení VOP.
 4. Záručné podmienky sú zverejnené ako samostatný dokument na stránke  e-shopu.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP.
V Martine, dňa 31.03.2021 _____________________    Miroslav Urbánek – MAX ŠPORT    Príloha č.1 FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY SPOTREBITEĽA